Πρόγραμμα Κατάρτισης 

Για την υλοποίηση του στόχου θα αναπτυχθεί ένα πακέτο ηλεκτρονικής μάθησης κατ’ απαίτηση (on-demand), το οποίο θα μπορεί να ολοκληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους είτε προσωπικά, είτε κατά προτίμηση, σε μικρές ομάδες πρόσωπο με πρόσωπο. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα είναι να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να μάθουν επικοινωνώντας με τοπικές συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων και όπου είναι εφικτό, με οικονομικούς και νομικούς εμπειρογνώμονες. Αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δικτύων που στερούνται οι πρόσφυγες, καθώς και στην παροχή των ουσιαστικών πληροφοριών για την έναρξη μιας επιχείρησης.

Το παραπάνω πακέτο ηλεκτρονικής μάθησης, το σχετικό συνοδευτικό εγχειρίδιο/οδηγός χρήσης καθώς και η πιλοτική εφαρμογή και δοκιμή του αποτελούν ένα από τα βασικά παραδοτέα του έργου. Η ανάλυση απαιτήσεων του πακέτου και η πιλοτική εφαρμογή του θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με φορείς και δομές υποστήριξης προσφύγων των κρατών μελών που συμμετέχουν στο έργο. Με την ολοκλήρωση το έργου το υλικό εκμάθησης και ο σχετικός οδηγός χρήσης θα είναι ευρέως διαθέσιμα στους σχετικούς φορείς υποστήριξης προσφύγων των χωρών των εταίρων του έργου και ευρύτερα.