Ερωτηματολόγιο 9Conversations 

Skills Profile Tool Ent - Final GR

1. Έχω τη γνώση για τις διαδικασίες που χρειάζονται για να ξεκινήσει και να λειτουργεί μία επιχείρηση *2. Γνωρίζω τη σημασία του όρου "επιχειρηματικό μοντέλο" *3. Έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν εργαλείο δημιουργίας επιχειρηματικού μοντέλου *4. Μπορώ να προσδιορίσω τις κομβικές δραστηριότητες μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας *5. Έχω πλήρη εικόνα για τις διαστάσεις της έννοιας «κόστος» (λειτουργίας ή παραγωγής) *6. Έχω αντίληψη-εικόνα του τι σημάνει η έννοια δίκτυα σε επιχειρησιακό περιβάλλον *7. Έχω αντίληψη- εικόνα του τι σημάνει η έννοια «διαχείριση σχέσεων με πελάτες» και της ιχνηλάτησης μιας αγοράς *8. Μπορώ να προσδιορίσω τις πιθανές πηγές πόρων για μια επιχείρηση *9. Μπορώ να προσδιορίσω τις πιθανές πηγές εισοδήματος από μια επιχειρηματική δραστηριότητα *