Στόχος 

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι κάποιοι από τους πρόσφυγες έχουν ήδη εμπειρία από τη λειτουργία επιχείρησης στη χώρα καταγωγής τους, στόχος του έργου 9Conversations είναι να τους βοηθήσει να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση στη χώρα υποδοχής, παρέχοντας τους ένα πρόγραμμα κατάρτισης που να λαμβάνει υπόψη του τόσο τις ειδικές εθνικές απαιτήσεις και διαδικασίες για την ίδρυση μιας επιχείρησης (κυρίως μικρής ή ατομικής) όσο και τις γενικές αρχές λειτουργίας και χρηματοδότησής της. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί, φυσικά, να απευθύνεται και σε πρόσφυγες χωρίς προηγούμενη σχετική εμπειρία.

Ένας ακόμα παράγοντας που ενισχύει την παραπάνω προσέγγιση είναι η διαπίστωση ότι πολλοί εργοδότες θα μπορούσαν ευκολότερα να συμφωνήσουν στην ανάθεση κάποιας υπηρεσίας σε μια επιχείρηση πρόσφυγα παρά να προχωρήσουν στην πρόσληψή του με πλήρη εργασιακή σχέση.

Στο πλαίσιο του έργου 9conversations αναπτύχθηκε ένα πακέτο ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους είτε προσωπικά, είτε κατά προτίμηση, σε μικρές ομάδες πρόσωπο με πρόσωπο. Το πρόγραμμα μάθησης μπορεί να προσφέρεται επίσης μέσω κάποιας δομής υποστήριξης προσφύγων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενθαρρύνονται να μάθουν επικοινωνώντας με τοπικές συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων και όπου είναι εφικτό, με οικονομικούς και νομικούς εμπειρογνώμονες. Αυτό θα συμβάλει στην παροχή των ουσιαστικών πληροφοριών για την έναρξη μιας επιχείρησης καθώς και στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δικτύων που στερούνται οι πρόσφυγες και μετανάστες.

Πριν από την έναρξη παρακολούθησης του προγράμματος οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να καταγράψουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού εργαλείου καταγραφής προσόντων «EU Profile Tool for third Country Nationals».